Đợt 1 năm 2017

THÔNG TIN HỮU ÍCH

THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC VÀO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TỪ 8H00 NGÀY 27/03/2017 - ĐẾN 17H00 NGÀY 09/04/2017