Đăng ký dự thi: Đợt 2 năm 2018

  • 1 Đăng ký tài khoản
  • 2 Đăng ký dự tuyển
  • 3 Đã nộp lệ phí
  • 4 Hồ sơ đã được duyệt
Thông tin cá nhân
Họ và Tên (Chữ có dấu VD: Nguyễn Văn An)
Ngày sinh
Nơi sinh
Giới tính
Email (Cung cấp đầy đủ và chính xác để nhận thông tin từ Hội đồng tuyển sinh)
Số điện thoại (Cung cấp đầy đủ và chính xác để nhận thông tin từ Hội đồng tuyển sinh)
Tài khoản đăng nhập
Số CMND/CCCD (Tên đăng nhập của thí sinh)
Tạo mật khẩu (Ít nhất 6 kí tự A-Z và 0-9)
Xác nhận lại mật khẩu
Mã bảo vệ

Trang chủ